VYHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1              Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom je PKZ Slovakia, spol. s r. o., Trenčianska 1279, 020 01 Púchov, IČO: 31 644 988, registrovaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro  , vložka č.: 3275/R.
2              Aké osobné údaje spracúvame?
2.1            Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o osobách, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať.
2.2            Vo všeobecnosti môžete stránky spoločnosti PKZ Slovakia, spol. s r. o., navštíviť bez toho, aby sme vás identifikovali alebo ste o sebe prezrádzali akékoľvek informácie. Naše servery zhromažďujú IP adresy z technických dôvodov, ktoré vám umožňujú pripojiť sa na naše webové stránky a ich optimálne zobrazenie.
2.3             Ak od vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom. napr. aby sme vám mohli poskytnúť určité informácie, o ktoré ste požiadali alebo ak máte záujem o zasielanie informačných emailov o našej spoločnosti, vždy vás o tom vopred informujeme. To robíme formou kontaktných formulárov na našich webových stránkach, ktoré môžete vyplniť.  Nie je povinnosťou poskytnúť nám žiadne doplňujúce informácie, o ktoré vás požiadame, ktoré by neboli potrebné alebo primerané, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby.
3.1            Nemáte povinnosť nám poskytnúť akékoľvek osobné údaje, ale vaše osobné údaje sú potrebné na plnenie zmluvy uzatvorenej s vami alebo vašou spoločnosťou. Ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní dodať požadovanú službu tak, ako je vyššie uvedené.
3.2             Pre všetky účely spracúvania na ktoré ste udelili svoj súhlas,  máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na akýkoľvek obchodný alebo pracovný vzťah a kontakt, ktorý s nami môžete mať.
4              Zabezpečenie údajov a uchovávanie údajov
4.1            Na ochranu vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracúvaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame prísne fyzické, elektronické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Vaše údaje uchováme tak dlho, ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.
5              Ako môžem odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?
5.1            V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii kontaktujte nás  alebo nižšie uvedenými spôsobmi.
6              Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
6.1             Ste oprávnení zistiť aké osobné údaje o vás uchovávame, môžete požiadať o vykonanie potrebných zmien, tak aby boli osobné údaje správne a aktuálne alebo o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Môžete nás tiež informovať, ak chcete obmedziť spracúvanie údajov alebo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii Kontaktujte nás. Máte tiež právo poskytnúť údaje, ktoré o vás uchovávame inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu. Je potrebné upozorniť vás, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.
Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov na lokálnej úrovni zaslaním svojej žiadosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
7              Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?
7.1            Jednotlivé práva si môžete uplatniť vyplnením kontaktného formulára, zaslaním emailu na adresu jana.vricanova@pkzlogistics.com alebo pomocou našich kontaktných údajov ktoré nájdete v sekcii Kontaktujte nás.
7.2            Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.
8              Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
8.1            K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým poskytovatelia IT služieb. Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.
9              Aké sú hlavné právne predpisy upravujúce problematiku osobných údajov?
9.1            Európsky rámec:
9.1.1             Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
9.1.2             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
9.2            Národná legislatíva:
9.2.1             Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
9.2.2             zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10        Profilovanie a prenos údajov mimo EÚ
11        Zásady používania súborov cookies
11.1         Naše webové stránky používajú cookies, aby sme vás odlíšili od ostatných užívateľov našich webových stránok. Tiež nám to pomáha, aby sme vám poskytli príjemnú skúsenosť pri prezeraní našich webových stránok a tiež nám to umožňuje vylepšiť naše webové stránky.
11.2         Cookie je malý súbor písmen a čísiel, ktorý ukladáme do vášho prehliadača alebo na pevný disk vášho počítača.
11.3         Výkonné súbory cookies
11.3.1          Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie, ktoré nám umožňujú vylepšiť webové stránky.

11.3.2          __utma

11.3.3          Sleduje počet návštev každého užívateľa a čas prvej, predchádzajúcej a aktuálnej návštevy (Pravdepodobne čiastočne pre dvojitú kontrolu)

11.3.4          __utmb

 

11.3.5          Sa používajú na sledovanie doby, ako dlho zostávate na stránkach - kedy návšteva približne začína a kedy približne končí

11.3.6          __utmc

11.3.7          Sa používajú na sledovanie doby, ako dlho zostávate na stránkach - kedy návšteva približne začína a kedy približne končí; toto vyprší rýchlo

11.3.8          __utmz

 

11.3.9          Sa používajú na sledovanie odkiaľ zákazník pochádza (vyhľadávač, vyhľadávacie kľúčové slovo, link)

 
11.3.10       Tieto údaje využívame aj na marketingové účely a spracovanie v službách Google AdWords a Google Analytics. Informácie o zásadách ochrany súkromia spoločnosťou Google zobrazíte kliknutím na nasledujúci odkaz: www.google.com/policies/technologies/cookies/.
11.4         Ako môžem zakázať / povoliť súbory cookie?
11.4.1          Súbory cookies máte možnosť prijať alebo odmietnuť pomocou nastavenia vo vašom prehliadači. Ak ste súbory cookies nepovolili, nebudete môcť pravdepodobne používať všetky interaktívne funkcie našich webových stránok.
11.4.2          Existuje viacero spôsobov, ako súbory cookies spravovať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovede.  Napríklad v prehliadači Internet Explorer môžete prejsť na voľby Nástroje / Internet / Zabezpečenie a Ochrana osobných údajov, aby ste si prispôsobili prehliadač podľa vášho očakávania.  Ak používate rôzne počítače na rôznych miestach, budete musieť zabezpečiť, aby každý prehliadač bol ohľadne súborov cookies prispôsobený vašim preferenciám.
11.4.3          Ak nepoužívate Microsoft Windows Explorer, potom by ste mali zvoliť "cookies" vo funkcii "Nápoveda", ktorá vám poskytne informácie o tom, kde nájdete zložku cookies.
12        Kde nás môžete kontaktovať?
Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás prosím pomocou kontaktného formulára, na tejto e-mailovej adrese: jana.vricanova@pkzlogistics.com alebo pomocou kontaktných údajov uvedených v sekcii Kontaktujte nás. Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.
 

Nájdete nás aj na

Please publish modules in offcanvas position.